logo

Пошук

  Діяльність ЦПР ПП: Запитуєте – відповідаємо

  31.03.2021

  Практичні аспекти організації діяльності Центрів професійного розвитку педагогічних працівників викликають у їхніх керівників чимало запитань. Український інститут розвитку освіти збирає запитання, що звучать найчастіше, і надає на них докладні відповіді. Їх ми пропонуємо у цьому матеріалі, який буде регулярно оновлюватися.


  Запитання:

  1. Чи можливе створення одного Центру для кількох громад?
  2. За якими показниками і кому має звітувати ЦПР ПП?
  3. Чи може відділ освіти контролювати діяльність ЦПР ПП?
  4. Як відбуватиметься атестація директора та педагогічних працівників ЦПР ПП?
  5. Ведення документації. Якою інструкцією з ведення документації керуються Центри, складають номенклатуру?
  6. Характер участі ЦПР ПП у проведенні атестації педпрацівників
  7. Чи будуть розроблені типові посадові інструкції для директора, консультантів, психолога Центру?
  8. Планування роботи, структура, оформлення річного плану ЦПР ПП
  9. Чи може засновник й уповноважений орган вводити Центрам функції, не передбачені типовим положенням (атестація, ЗНО, конкурси)?
  10. Як співпрацювати з громадами, в яких не утворені  ЦПР ПП?
  11. Яким має бути термін реалізації стратегії розвитку ЦПР ПП?
  12. Хто погоджує або затверджує стратегію розвитку ЦПР ПП?
  13. Якою є номенклатура справ для ЦПР ПП?
  14. Фінансування та контроль за діяльністю ЦПР ПП
  15. Організація діяльності сайту ЦПР ПП
  16. Співпраця із закладами освіти: відвідування уроків, занять, заходів працівниками ЦПР ПП
  17. Чи можуть надавати платні послуги працівники ЦПР ПП?
  18. Чи повинен консультант займатися організацією і проведенням учнівських конкурсів? (ім. Т. Шевченка, П. Яцика, олімпіади та ін.)
  19. Чи входить до функцій ЦПР ПП підготовка звітів для обласного департаменту освіти і науки?

  Відповіді:

  1. ЧИ МОЖЛИВЕ СТВОРЕННЯ ОДНОГО ЦЕНТРУ ДЛЯ КІЛЬКОХ ГРОМАД?

  Співробітництво територіальних громад, яке дозволяє їм об’єднувати зусилля та ресурси для створення та функціонування ЦПР ПП, стає все частішим. Важливо забезпечити територіальну доступність ЦПР ПП для педагогічних працівників, тому доцільними є співробітництво сусідніх (що межують) або територіально наближених громад.

  Кроки до створення одного ЦПР ПП для кількох громад

  Крок 1. Ініціювання співробітництва. Підготовка пропозиції.

  Місцева Рада (голова бо депутати) громади-ініціатора готує пропозиції до співробітництва та презентує їх громаді, що є потенційним партнером. Пропозиція має містити такі структурні елементи: мету, обґрунтування доцільності співробітництва, інформацію про сферу його здійснення, форму, очікувані фінансові результати, інші необхідні для організації співробітництва умови.

  Крок 2. Рішення місцевої Ради

  Позитивне рішення щодо організації співробітництва є підставою для початку переговорів між потенційними суб’єктами співробітництва та утворення комісії, до складу якої у рівній кількості входять представники усіх суб’єктів співробітництва.

  Крок 3. Переговори щодо організації співробітництва

  Голова Ради громади, що виступила з ініціативою, надсилає пропозицію про початок переговорів із питань організації співробітництва та забезпечує утворення комісії, до складу якої входять представники відповідних територіальних громад.

  Крок 4. Комісія

  Склад комісії затверджується спільним розпорядженням голів, що планують укласти договір. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Комісія розробляє проєкт договору про співробітництво та припиняє свою діяльність з дня набрання чинності договору.

  Крок 5. Оцінка та рішення про згоду

  Місцевий голова протягом забезпечує вивчення питання, оцінку ризиків, ініціює громадське обговорення пропозиції. Після цього вона подається на розгляд відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди чи відмови.

  Крок 6. Громадське обговорення та схвалення проєкту договору про співробітництво

  Проєкт договору про співробітництво має пройти громадське обговорення (не менше 15 днів). Місцеві ради мають 30 днів для схвалення договору із внесеними змінами після громадського обговорення.

  Примірні форми договорів про співробітництво затверджені наказом Мінрегіону України від 27.08.2014 р. № 233. Їх можна знайти за покликанням [link].

  Крок 7. Укладання договору

  Договір про співробітництво набирає чинності через 10 днів з дати його укладання, з урахуванням вимог бюджетного законодавства, якщо територіальні громади не домовились про інші строки, про що зазначається у договорі. Один примірник договору про співробітництво передається для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад у Мінрегіон.

  Крок 8. Затвердження статуту ЦПР ПП і реєстрація

  ЦПР ПП – це юридична особа, отож потрібно затвердити її статут та зареєструвати.

  2. ЗА ЯКИМИ ПОКАЗНИКАМИ І КОМУ МАЄ ЗВІТУВАТИ ЦПР ПП?

  Директор подає засновнику Центру річний звіт про виконання стратегії розвитку очолюваного ним Центру.
  (10.12 пункт Положення про ЦПР ПП, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 29 липня 2020 р. №672)

  3. ЧИ МОЖЕ ВІДДІЛ ОСВІТИ КОНТРОЛЮВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ЦПР ПП?

  Контроль за дотриманням Центром вимог законодавства, зокрема Положення, здійснюють засновник Центру та відповідні органи управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

  (16 пункт  Положення про ЦПР ПП, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 29 липня 2020 р. №672)

  4. ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ АТЕСТАЦІЯ ДИРЕКТОРА ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЦПР ПП?

  Атестація директорів і педагогічних працівників ЦПР ПП здійснюватиметься згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України. Із цією метою вносяться зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (зі змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами МОН України від 20.12.2011 № 1473 та від 08.08.2013 № 1135) із метою врегулювання процедури атестації директора і педагогічних працівників ЦПР ПП.

  5. ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ЯКОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ З ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ КЕРУЮТЬСЯ ЦЕНТРИ, СКЛАДАЮТЬ НОМЕНКЛАТУРУ?

  Загальні вимоги щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами визначає засновник.
  Електронний документообіг здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», наказу Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198.

  Законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» здійснюється порядок ведення діловодства за результатами звернень громадян, запитами на публічну інформацію.

  До документообігу Центру, окрім річного плану, необхідно додати місячні, тижневі плани роботи консультантів, психолога, та їхні звіти про надання консультативної допомоги.

  6. ХАРАКТЕР УЧАСТІ ЦПР ПП У ПРОВЕДЕННІ АТЕСТАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ

  Фахівці Центрів можуть лише консультувати керівників закладів освіти та педагогічних працівників щодо планування та організації атестації й сертифікації. Участь працівників Центрів у роботі атестаційних комісій не передбачена завданнями, покладеними на ЦПР ПП.

  7. ЧИ БУДУТЬ РОЗРОБЛЕНІ ТИПОВІ ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ДИРЕКТОРА, КОНСУЛЬТАНТІВ, ПСИХОЛОГА ЦЕНТРУ?

  Згадані нормативні документи розробляються директором Центру для того, щоб чітко окреслити коло посадових обов’язків конкретного працівника. Посадова інструкція формально є додатком до наказу про прийняття на роботу та його логічним продовженням і разом з останнім складає письмовий трудовий договір між адміністрацією та працівником.

  Посадові інструкції складаються із розділів: «Загальні положення», «Завдання та обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати». Посадова інструкція може бути доповнена розділами «Кваліфікаційні вимоги» та «Взаємовідносини (зв’язки за посадою)» тощо.

  8. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ, СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ ЦПР ПП

  Відповідно до Положення річний план діяльності Центру затверджує директор та організовує його роботу відповідно до стратегії розвитку Центру, враховуючи основні завдання діяльності Центру, потреби, освітню мережу, фінансові можливості відповідної територіальної громади.

  Примірна структура плану:

  • Вступ
  • Основні напрями:
  • Організаційна робота.
  • Інформаційно-аналітична діяльність.
  • Експертно-діагностична діяльність.
  • Консультативна робота.
  • Надання послуг психолога.
  • Інформаційно-просвітницька діяльність.

  9.ЧИ МОЖЕ ЗАСНОВНИК Й УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН ВВОДИТИ ЦЕНТРАМ ФУНКЦІЇ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ТИПОВИМ ПОЛОЖЕННЯМ (АТЕСТАЦІЯ, ЗНО, КОНКУРСИ)?

  Центри не можуть виконувати завдання, не передбачені цим Положенням та іншими актами законодавства.

  (8 пункт  Положення про ЦПР ПП, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672)

  10. ЯК СПІВПРАЦЮВАТИ ЦЕНТРУ З ПЕДАГОГАМИ ГРОМАД, В ЯКИХ НЕ УТВОРЕНА ТАКА УСТАНОВА?

  Центр провадить свою діяльність у межах території обслуговування, що визначається його засновником.

  (5 пункт Положення про ЦПР ПП, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672)

  Відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» Центр може укладати договори про спільну діяльність або засновницький договір у порядку, визначеному законодавством із іншими об’єднаними територіальними громадами.

  11. ЯКИМ МАЄ БУТИ ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЦПР ПП?

  Стратегія розвитку ЦПР ПП – це комплекс якісно окреслених напрямів і завдань, що ґрунтуються на Положенні про ЦПР ПП, відповідають запитам педагогічних працівників території обслуговування, стратегії розвитку освіти України і спрямовані на досягнення стратегічної мети установи.

  Це концептуальний документ діяльності установи, що направлений на реалізацію довгострокової програми дій, порядок розподілу пріоритетів і ресурсів й передбачає досягнення окреслених довгострокових цілей (5 – 10 років).

  12. ХТО ПОГОДЖУЄ АБО ЗАТВЕРДЖУЄ СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ЦПР ПП?

  Директор центру розробляє стратегію розвитку центру та подає на затвердження засновнику. (10.1 пункт Положення про ЦПР ПП, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 29 липня 2020 р. №672).

  13. ЯКОЮ Є НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ ДЛЯ ЦПР ПП?

  Номенклатура справ – це систематизований перелік найменувань справ, створюваних у діловодстві установи, оформлений у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання справ.

  Номенклатура справ є обов’язковим для кожної установи документом, який складається для створення в установі єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства.

  Нормативно-правове забезпечення складання номенклатури справ:

  • наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 «Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій»:
  • наказ Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року №578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»;
  • методичні рекомендації з розроблення і застосування примірних та типових номенклатури справ Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України.

  Проєкт номенклатури справ розробляють у листопаді, вивчивши документи з усіх питань діяльності установи. Під час складання номенклатури справ установи слід враховувати всі поточні справи, а також завдання, які планується виконати в наступному році. Розміщення справ у номенклатурі установи має відповідати ступеню важливості питань, що вирішуються, з урахуванням взаємозв’язку документів, включених до конкретних справ.

  Не пізніше 20 грудня поточного року номенклатуру треба уточнити.

  Номенклатуру справ схвалює експертна комісія установи.

  Директор установи затверджує та вводить її у дію з 1 січня поточного року.

  Номенклатуру справ складають у трьох примірниках:

  • перший (недоторканий) – зберігає особа, відповідальна за діловодство;
  • другий – робочий;
  • третій – передається до архіву для контролю за формуванням справ в установі.

  14. ФІНАНСУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦПР ПП

  Фінансування центру здійснюється його засновником відповідно до законодавства.

  (13 пункт Положення про ЦПР ПП, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 29 липня 2020 р. №672).

  Контроль за дотриманням центром вимог законодавства, зокрема Положення, здійснюють засновник центру та відповідні органи управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

  (16 пункт Положення про ЦПР ПП, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 29 липня 2020 р. №672).

  15. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ САЙТУ ЦПР ПП

  Що треба зробити:

  1. Розробити Положення про сайт ЦПР ПП (зміст розробляють фахівці ЦПР ПП).
  2. Положення про сайт затверджується директором ЦПР ПП.
  3. Наказом директора ЦПР ПП призначаються відповідальні працівники за збір, оброблення, систематизацію та надання необхідної інформації.
  4. Програмно-технічну, інформаційну підтримку сайту здійснює адміністратор чи редактор сайту, які мають виключне право на розміщення інформації на сайті та її редагування(за посадою або за трудовим договором).
  5. Зареєструвати сайт і ЦПР ПП в ІСУО (Інформаційна система управління освітою).
  6. У Положенні про сайт ЦПР ПП необхідно зазначити алгоритм повернення паролів при звільненні відповідальних працівників.

  На офіційному веб-сайті ЦПР ПП рекомендовано:

  • передбачити розділи: структура установи; кадровий склад; напрями діяльності; нормативні документи щодо професійного розвитку педагогічних працівників; новини; анонси; контактна інформація тощо;
  • висвітлювати напрями діяльності, анонсувати проведення заходів із неформальної освіти педагогічних працівників;
  • розміщувати інформацію щодо освітніх проєктів, програм педагогічної мобільності, педагогічних заходів і конкурсів;
  • забезпечувати інтерактивну взаємодію освітян під час інтернет-конференцій, вебінарів, інших видів роботи в дистанційній формі, використовуючи при цьому форуми, чати.
  • формувати та оприлюднювати на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерела інформації (веб-ресурси), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників тощо.

  За достовірність оприлюдненої інформації відповідають директор і працівники ЦПР ПП.

  16. СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ: ВІДВІДУВАННЯ УРОКІВ, ЗАНЯТЬ, ЗАХОДІВ ПРАЦІВНИКАМИ ЦПР ПП

  Функції й завдання центрів професійного розвитку педагогічних працівників — вивчати запити і потреби педагогів закладів освіти територіальної громади, що обслуговує ЦПР ПП, надавати їм фахові консультації, здійснювати супровід їхнього професійного зростання.

  Відвідування уроків, занять, заходів працівниками ЦПР ПП може відбуватися за умови запрошення директором закладу освіти чи педагогічним працівником (за згодою з директором) або за умови виконання працівником центру функцій супервізора чи наставника.

  17. ЧИ МОЖУТЬ НАДАВАТИ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ПРАЦІВНИКИ ЦПР ПП?

  Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються центром для виконання завдань, визначених цим Положенням та іншими актами законодавства).

  (15 пункт  Положення про ЦПР ПП, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 29 липня 2020 р. №672)

  18. ЧИ ПОВИНЕН КОНСУЛЬТАНТ ЗАЙМАТИСЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ПРОВЕДЕННЯМ УЧНІВСЬКИХ КОНКУРСІВ? (ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА, П. ЯЦИКА, ОЛІМПІАДИ ТА ІН.)

  Консультанти ЦПР ПП організовують та проводять консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

  • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
  • проведення супервізії;
  • розроблення документів закладу освіти;
  • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
  • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.
  • узагальнюють та поширюють інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників.
  • координують діяльність професійних спільнот педагогічних працівників.
  • формують та оприлюднюють на власному веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників

  Центри не можуть виконувати завдання, не передбачені Положенням та іншими актами законодавства.

  19. ЧИ ВХОДИТЬ ДО ФУНКЦІЙ ЦПР ПП ПІДГОТОВКА ЗВІТІВ ДЛЯ ОБЛАСНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ?

  Директор ЦПР ПП подає засновнику центру річний звіт про виконання стратегії розвитку центру.

  (10.12 пункт  Положення про ЦПР ПП, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 29 липня 2020 р. №672).

  Контроль за дотриманням центром вимог законодавства, зокрема Положення, здійснюють засновник центру та відповідні органи управління у сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

  (16 пункт Положення про ЦПР ПП, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 29 липня 2020 р. №672).

  Титульне фото: Joanna Kosinska, Unsplash

  Download WordPress Themes Free
  Download Best WordPress Themes Free Download
  Free Download WordPress Themes
  Download WordPress Themes Free
  udemy free download
  download redmi firmware
  Download Premium WordPress Themes Free
  free download udemy course